2535 - 2541
1992 - 1998


ผู้ดำเนินรายการ “สนทนาสถาปนิก“ ทางสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

Master of Ceremony "Sontanasathapanik"
Program at Thai Television Broadcast
Channel 7

รางวัลเมขลา ประเภทส่งเสริมที่อยู่อาศัยดีเด่นจาก
รายการ “สนทนาสถาปนิก” ปี พ.ศ. 2537, 2538 และ 2539

Mekhala Television Awards, Advisor about housing Branch from "Sontanasathapanik" Program
1994, 1995 and 1996
   
2541 - ปัจจุบัน
1998 - Present


ดูรายละเอียด
ผู้ดำเนินรายการ “สนทนาสถาปัตย์”
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.(วันอาทิตย์เวลา 14.30 น.)
ผู้อำนวยการผลิตและเขียนสคริปต์รายการ

Master of Ceremony "Sontanasathapat"
Program at Thai Television Braodcast
Channel 9 (Sunday 14.30 p.m.)
Production Manager and Script Producer
   
2535 - ปัจจุบัน
1992 - Present

ดูรายละเอียด
ที่ปรึกษาพิเศษ
บริษัท สิทธีณี ครีเอชั่น จำกัด

Executive Advisor
Siddhini Creation Co.,Ltd.
   
2542 - ปัจจุบัน
1999 - Present


ดูรายละเอียด
สถาปนิกที่ปรึกษา ALINE HOME CARE
(ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา “บ้าน”)
และร่วมจัดทำ website : www.alinehomecare.com

Architecture Advisor of Aline Home Care
(Provide housing information and advice)
and produce website : www.alinehomecare.com
   
2543
2000

ดูรายละเอียด
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม กรุงเทพฯ

Invited Teacher at Faculty of Architecture,
Sripathum University Bangkok

เขียนหนังสือ ช่างประจำบ้าน ตอน สนทนากับ สถาปนิก (สำนักพิมพ์ดอกหญ้า)
Book Writer : "Chang-pra-jum-baan"
On Topic "Sontanakubsathapanik"
(Dokya Publication)
   
2543
2000


กรรมการปฏิสังขรณ์วิหารคต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
Board of Committee Renovate Pagoda of Benja
maborpitdusitwanaram Temple

กรรมการปฏิสังขรณ์ พระที่นั่งทรงผนวช พระกุฏิ ศาลาสี่สมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารา
Board of Committee Renovate Sala Sisomdej
of Benjamaborpitdusitwanaram

กลับไปหน้าแรก
Back Home