เกิด
Birth
กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย
Bangkok  ,Thailand
การศึกษา
Eduaction
ประถมศึกษา, รร.พาณิชย์วิทยาลัย
Primary School, Comercial College School
มัธยมศึกษา, รร.สาธิตประสานมิตร
ศรีนครินทรวิโรฒน์

Secondary School, Satit Srinakharindrawiroj Prasarnmitre School
อุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์(เกียรตินิยม) พ.ศ.2519
Bachalor of Architecture (Honour) 1976, Chulalongkorn University
อาชีพ
Professional
สถาปนิกจดทะเบียน สถ. 915 ส.
สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

Registered Architect, Architect License No. 915/Professional Architect Catergory
Member of Associate of Siam Architect's


กรรมการผู้จัดการ บ.เอลายน์ อาร์คิเทคส์ จก.
Managing Director
Aline Architects Co.,Ltd.
สถาปนิกที่ปรึกษา บ.เอลายน์ โฮมแคร์ จก.
Architecture Advisor
Aline Homecare Co.,Ltd.
เขียนหนังสือ "ช่างประจำบ้าน"
ตอนสนทนากับสถาปนิก
Book Writer
ผู้ดำเนินรายการ สนทนาสถาปัตย์
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
Television Braodcast Program
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
Invited Teacher at Faculty of Architecture
Sripathum University Bangkok
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์
Invited Teacher at Faculty of Fine Arts
Dhurakij Pandit University Bangkok

งานอดิเรก
Hobby
ถ่ายรูป, เดินทาง
วาดรูป และเล่นกอล์ฟ

Photograph, Travelling
Painting and Golf
กลับไปหน้าแรก
Back Home